statické stránky
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 5
týden: 170
celkem: 40942
Odkazy

Provádíme také vodoinstalatérské práce

www.CoufalM.cz

ZDROJ.cz - katalog odkazů Portál, katalog a vyhledávač internetových stránek..
Jak objednávat

Stránky se přesunují na adresu 

http://www.acodarky.cz

Můžete objednávat ZDE

 

 

nejprodávanější produkty
nejnovější produkty

Obchodní podmínky

1. Základní údaje o dodavateli

Dodavatel: Martin Coufal, Prokopova 476, 560 02 Česká Třebová
IČ: 73805645
DIČ: CZ 84 07 11 36 71

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku Městského úřadu v České Třebové,Živnostenský list č.361102-89275  č.j. 18276/2006/ZIV/NAS/


Služby zákazníkům:
Tel.: +420 733 459 461
e-mail:  acodarky@gmail.com

2. Dodavatel a zákazník

Dodavatel je fyzická osoba, která na svých webových stránkách e-shopu www.darky-market.cz nabízí zejména:

 • potisk hrnků, puzzle, keramiky, skla, textilu, kamenů s motivem na přání zákazníka

   

 • prodej doplňkového zboží, a to za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách. Zákazníkem je osoba, která projeví zájem o některý z produktů uvedených shora a uzavře s dodavatelem smlouvu za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

3. Uzavření smlouvy

1. V případě, že je předmětem smlouvy potisk předmětů (dále jen „zakázka“) řídí se práva a povinnosti ze smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a zákazníkem v otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména pak ust. § 2586 a násl. upravujícími smlouvu o dílo.

2. V případě, že je předmětem smlouvy prodej doplňkového zboží (dále jen „zboží“) řídí se práva a povinnosti ze smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a zákazníkem v otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména pak ust. § 2079 a násl. upravujícími kupní smlouvu.

3. Zákazník a dodavatel tímto výslovně sjednávají, že návrhem na uzavření smlouvy je umístění nabízených produktů na webových stránkách dodavatele, resp. na jeho e-shopu. Strany zároveň výslovně sjednávají, že smlouva mezi stranami je uzavřena v okamžiku přijetí návrhu na uzavření smlouvy zákazníkem formou potvrzení objednávky za předpokladu, že se o potvrzení objednávky zákazníkem dodavatel dozví. Dodavatel o doručení potvrzení objednávky neprodleně zákazníka informuje informačním emailem s rekapitulací objednávky na zákazníkem zadanou adresu.

4. Všechny potvrzené objednávky jsou pro smluvní strany závazné, není-li dále sjednáno jinak. Smlouvu je možné uzavřít jen v českém jazyce.

4. Práva a povinnosti stran

1. Dodavatel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku či dodat zboží v množství, kvalitě, lhůtě a za cenu vyplývající z objednávky, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce dodavatele umístěné v e-shopu v okamžiku uzavření smlouvy.

2. Za zakázku či za zboží dodané dodavatelem zákazníkovi je zákazník povinen dodavateli řádně a včas uhradit cenu uvedenou v objednávce, jinak cenu stanovenou za provedení zakázky či za dodání zboží v platné nabídce dodavatele umístěné v e-shopu v okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník je zároveň povinen si zboží či zakázku ve sjednané lhůtě odebrat.

3. V případě, že nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání dodavateli splnit své smluvní povinnosti řádně a včas, prodlužuje se přiměřeně termín dodávky zakázky či zboží, případně má dodavatel právo za těchto okolností od smlouvy odstoupit. V takovýchto případech nenese dodavatel odpovědnost za případné škody.

4. Zákazník je povinen při zadávání zakázky dodržovat závazné právní normy České republiky, a to zejména:

 • autorskoprávní předpisy u dodaných obrazových podkladů pro výrobu zakázky

 • předpisy týkající se ochrany osobnosti (zejména pak dětí a mladistvých)

 • předpisy zakazující hanobení rasy, národa či přesvědčení jednotlivců či skupin

 • předpisy na ochranu proti šíření pornografie

 • předpisy zakazující podporu a propagaci hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka

V případě, že dodavatel bude mít za to, že zákazník při zadávaní zakázky nebo později porušil některý z právních předpisů České republiky, je dodavatel oprávněn takovou zakázku nevyrobit a odstoupit od uzavřené smlouvy, a byla-li již taková zakázka vyrobena, zadržet ji. Pokud zákazník poruší své povinnosti stanovené v tomto ustanovení, je zákazník povinen uhradit veškerou škodu, která dodavateli či třetím osobám takto vznikla. Dodavatel je zároveň oprávněn oznámit případné porušení trestněprávních předpisů zákazníkem orgánům činným v trestním řízení.

5. Zákazník tímto bere na vědomí, že je plně odpovědný za veškeré podklady poskytnuté dodavateli za účelem výroby zakázky, tj. zejména za to, že disponuje všemi potřebnými právy k použití obrazového podkladu (fotografie, reprodukce atd.) a případně obchodních známek a dalších prvků chráněných právními předpisy. V případě, že v souvislosti se zadáním zakázky dojde ze strany zákazníka k porušení autorskoprávních či jiných předpisů, zavazuje se zákazník uhradit dodavateli či třetí osobě veškerou vzniklou škodu.

6. Zákazník je dále plně odpovědný za to, že veškeré podklady poskytnuté dodavateli za účelem výroby zakázky jsou bezpečné z hlediska ochrany software a hardware dodavatele. Pokud dojde prokazatelně k poškození software nebo hardware dodavatele nebo třetí osoby v souvislosti se zpracováváním podkladů dodaných zákazníkem, je zákazník povinen uhradit dodavateli či třetí osobě veškerou vzniklou škodu.

5. Cena zakázky a zboží, způsob platby a dodání, možnost opětovného dodání

1. Ceny všech nabízených produktů jsou vždy uvedeny u jednotlivých produktů na e-shopu s tím, že jde vždy o cenu konečnou zahrnující DPH ve výši 21 %. V ceně není obsaženo dopravné, poštovné ani úhrada za platbu na dobírku.

2. Zákazník je povinen objednanou zakázku či zboží uhradit některým z těchto způsobů:

 • předem platební kartou pomocí zabezpečené platební brány

 • platbou na dobírku (při platbě na dobírku jsou připočítávány náklady ve výši 50,-- Kč vč. DPH)

 • platbou v hotovosti při osobním převzetí

3. Zakázky a zboží jsou zasílány prostřednictvím prostřednictvím služeb České pošty, a. s., a to pouze na území České republiky. Pokud zákazník uvede adresu dodání do místa mimo území České republiky, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že pokud zákazník v tomto případě již uhradil cenu předem, bude mu tato částka vrácena na jeho účet do 15 pracovních dní.

4. K ceně zboží či zakázky se účtuje dopravné ve výši 103,-Kč . Při objednávce v souhrnné ceně vyšší než 1.000,-- Kč se dopravné neúčtuje.

5. Dodací lhůta je zpravidla 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy, tj. od potvrzení objednávky. V případě, že zákazník zvolí v objednávce některý ze způsobů placení předem, běží dodací lhůta až od uhrazení ceny na účet dodavatele. V případě, že z předem nepředvídatelných důvodů dojde ke zdržení s dodáním zboží či zakázky, obdrží zákazník e-mailovou zprávu s novým termínem dodání. V případě zdržení s dodáním zboží či zakázky o více než 30 dnů, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo na zvláštní dodací podmínky u určitých druhů zboží (zejména kvůli složitosti a bezpečnosti přepravy); v takovém případě bude zákazník ihned po obdržení objednávky kontaktován (telefonicky nebo emailem) a o těchto podmínkách zpraven. V takovém případě se může cena za dodání lišit; o tomto bude zákazník informován dle předchozí věty.

7. Zákazník se stává vlastníkem zboží či zakázky v okamžiku převzetí zboží při dodání.

8. U zakázky zaplacené předem (platební karta) může zákazník požádat prostřednictvím kontaktního telefonu nebo e-mailové adresy o opětovné zaslání zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo dodatečně naúčtovat přiměřené náklady za skladování a opětovné zaslání zásilky. U zakázky placené při převzetí zákazníkem (dobírka) je dodavatel oprávněn v případě neodebrání zboží na zákazníkovi vymáhat částku odpovídající ceně zakázky a případnou náhradu škody. Zákazník může požádat prostřednictvím kontaktního telefonu nebo e-mailové adresy o opětovné zaslání zakázky i u zakázky placené formou dobírky. Dodavatel si vyhrazuje právo dodatečně naúčtovat přiměřené náklady za skladování a opětovné zaslání zásilky.

9. Zakázky vyrobené podle individuálního návrhu zákazníka nevyzvednuté do 12 měsíců od prvního termínu dodání zákazníkovi budou zlikvidovány. Zákazník nemá v takovém případě právo na vrácení již zaplacených peněz.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

1. V případě zakázky, tj. u zboží, které bylo individuálně upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, není možné od uzavřené smlouvy odstoupit (viz ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku). Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání, a to v rámci reklamace.

2. V případě zboží, které nebylo individuálně upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, má zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, v souladu s právními předpisy právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zároveň je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání, a to v rámci reklamace. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na e-mailovou adresu info@darky-market.cz Zákazník zvolí odstoupení formou e-mailu, uvede číslo objednávky a datum převzetí zboží. Zákazník je v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit zboží na adresu sídla dodavatele v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, všech poskytnutých dokladů a originálního obalu), a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zboží je vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, než že dodavatel nesplnil smluvené podmínky dodání, nese zákazník náklady za navrácení zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly dodavateli zaslány, budou vráceny odesílateli.

3.Dodavatel je v případě odstoupení zákazníka od smlouvy v souladu s právními předpisy a v souladu s čl. 6 odst. 2) těchto obchodních podmínek povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu za zboží vč. nákladů na dodání nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to buďto na účet sdělený zákazníkem nebo jiným způsobem na základě dohody se zákazníkem. Částka vracená zákazníkovi může být ponížena o úhradu výše zmíněných případných nákladů na straně dodavatele či škody vzniklé snížením hodnoty zboží. Dodavatel není povinen vrátit cenu za zboží zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že zadání zakázky zákazníka odporuje platným zákonům České republiky (viz čl. 4 odst. 4 a 5).

2. Dodavatel je rovněž oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v tom případě, že poptávané zboží je momentálně nedostupné.

3. Dodavatel může odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží zákazníkovi. V každém případě má povinnost o této skutečnosti zákazníka informovat pomocí e-mailové pošty nebo kontaktního telefonu a domluvit se s ním na dalším postupu.4. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout realizaci zakázky a od smlouvy odstoupit, pokud by vinou nekvalitních podkladů dodaných zákazníkem hrozilo, že by výsledný produkt mohl poškodit dobré jméno dodavatele.

8. Reklamace zboží a zakázky

Práva a povinnosti zákazníka a dodavatele při reklamaci jsou stanovena v Reklamačním řádu.

9. Ochrana osobních údajů

1. Pro uskutečnění objednávky poskytuje zákazník dodavateli práva k poskytnutým údajům, které dodavatel využije ke sjednaným a potřebným úkonům sloužícím ke zpracování zakázky a následné dočasné archivaci. Údaje mohou být poskytnuty i třetí straně v souvislosti se splněním objednávky.

2. Osobní údaje jakož i poskytnutá elektronická data jsou dočasně uchovávána dodavatelem pro účely případné reklamace nebo pro odstoupení od smlouvy, a to po dobu 60 dnů od okamžiku přijetí objednávky. Zákazník bere na vědomí způsob, rozsah a účel poskytnutých osobních údajů a výslovně souhlasí s jejich charakterem, uchováváním, zpracováním a použitím.

3. Dodavatel ručí za to, že při zpracovávání osobních dat nutných k realizaci zakázky je dodržován zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a další právní normy. Zejména ručí za to, že data budou případně předána třetí osobě pouze a jen v rámci potřebných úkonů a v míře nezbytně nutné pro splnění objednávky.

4. Osobní údaje zadané zákazníkem při realizaci objednávky, případně po vyplnění registračního formuláře, mohou být dále využívány dodavatelem, případně oprávněnými třetími stranami k marketingovým účelům jen na základě poskytnutí výslovného souhlasu zákazníka. Tento souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou nebo telefonicky na uvedených kontaktních adresách. V takovém případě je dodavatel povinen tyto osobní údaje neprodleně odstranit z databáze, pokud už mezitím došlo ke zpracování objednávky a vypršela shora uvedená 60 denní lhůta.

5. Elektronický kontakt pro elektronickou poštu poskytnutý zákazníkem dodavateli v souvislosti s prodejem výrobku nebo poskytnutou službou může být v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.,o některých službách informační společnosti dodavatelem využit pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb. Zákazník má možnost jednoduchým způsobem a bezplatně v zaslané elektronické zprávě souhlas se zasíláním těchto zpráv odmítnout.

6. Dodavatel tímto upozorňuje zákazníka, že na svých webových stránkách používá soubory cookie a jim podobné soubory a technologie. Zákazník tuto skutečnost bere na vědomí a odsouhlasením těchto obchodních podmínek zároveň projevuje souhlas s používáním souborů cookie na webových stránkách dodavatele.

10. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

1. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. na internetové připojení či telefonické hovory) si hradí zákazník sám.

2. Dodavatel nenese odpovědnost za případné technické obtíže při přenosu elektronických dat ani za ztrátu nebo poškození dat během zasílání datových nosičů zákazníkem. V případě opakovaných problémů může zákazník kontaktovat zákaznický servis na výše uvedených kontaktních adresách (telefonech).

3. Dodavatel není odpovědný za možné škody způsobené dočasnou nedosažitelností internetových stránek e-shopu.

11. Další ujednání

1. Uzavřená smlouva, resp. potvrzení objednávky bude u dodavatele uložena pro případnou reklamaci či odstoupení od smlouvy po dobu 60 dní od okamžiku přijetí objednávky dodavatelem. Na vyžádání zákazníka dodavatel zákazníkovi po shora uvedenou dobu poskytne prostřednictvím aplikace v e-shopu přístup k učiněné objednávce.

2. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou uvedeny přímo v aplikaci tvorby objednávky.

3. Případné náměty, stížnosti a připomínky ke zboží a zakázkám dodavatel přijímá na tel. číslech uvedených shora nebo na emailové adrese info@darky-market.cz Zákazník je oprávněn se případně obrátit se stížností, která nebyla vyřízena dodavatelem, na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

12. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem přes internetový obchod www.darky-market.cz. V případě, že má zákazník uzavřenu smlouvu o obchodní spolupráci s dodavatelem, platí pro něj i v případě využití internetového obchodu podmínky sjednané v takovéto smlouvě uzavřené s dodavatelem.

2. Potvrzením souhlasu se Všeobecnými obchodními podmínkami zákazník prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a bere na vědomí všechny důsledky z nich vyplývající.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech měnit či doplňovat znění Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě vždy platí verze, se kterou zákazník souhlasil v momentě potvrzení objednávky. Změněné obchodní podmínky budou vhodným způsobem vyhlášeny na webových stránek e-shopu www.darky-market.cz nejméně měsíc před započetím jejich účinnosti.

 

V České Třebové dne 7. 2. 2016 darky-market.cz Martin Coufal

 

Všeobecné obcodní podmínky.pdf